Επώνυμο:

Κόλλια

Όνομα:

Μαρία

Τηλέφωνο:

+30 2610 996 280

Email:

kolliam_at_upatras.gr

Θέση:

Χειριστής ΤΕΜ

Σύντομο Βιογραφικό:

2012: Διδακτορικό Δίπλωμα, «Μελέτη στηριζόμενων σε δυαδικά υποστρώματα καταλυτών για την παραγωγή αερίου σύνθεσης από την καταλυτική αναμόρφωση του φυσικού αερίου με διοξείδιο του άνθρακα», Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών. Βαθμός: 10, Άριστα.

2003: Πτυχίο Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Βαθμός Πτυχίου: 8.44, Λίαν Καλώς.

Ξένες Γλώσσες:

Άριστη γνώση της Αγγλικής (Proficiency in English, University of Michigan)

Εμπειρία Υπολογιστών:

Εμπειρία στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε περιβάλλον Windows. Εξειδίκευση στη χρήση Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Γνώση χρήσης λογισμικών όπως Origin, Adobe Photoshop και Internet Explorer.

Άριστη γνώση της εφαρμογής Digital Micrograph, απαραίτητης για την απόκτηση, απεικόνιση και επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων εικόνας, στα πλαίσια της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας

Επαγγελματική Εμπειρία:

Νοέμβριος 2008 έως και σήμερα: Χειρισμός και διατήρηση σε λειτουργική κατάσταση του Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Διέλευσης (ΤΕΜ) του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ιανουάριος 2015 έως και σήμερα: Υποστήριξη της λειτουργίας των Φασματομέτρων Φθορισμού Ακτίνων Χ (ED-XRF και WD-XRF) και του Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης (SEM) του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

2013: Διεξαγωγή πειραμάτων τομογραφίας περίθλασης ηλεκτρονίων με μετάπτωση για τον προσδιορισμό της δομής νανοκρυστάλλων σε συνεργασία με την εταιρεία NanoMEGAS SPRL.

Εκπαιδευτική Εμπειρία:

Συμμετοχή στην επίβλεψη και διεξαγωγή 2 Διπλωματικών εργασιών για την απόκτηση του πτυχίου Χημείας:

Αικ. Κύρκου, «Παρασκευή και μελέτη τροποποιημένων με CeO2 καταλυτών Ni/Al2O3 για την αναμόρφωση του μεθανίου με διοξείδιο του άνθρακα». Πανεπιστήμιο Πατρών, 2005.

Α. Καμπόλης, «Παρασκευή και μελέτη τροποποιημένων με CeO2 καταλυτών Ni/MgO για την αναμόρφωση του μεθανίου με διοξείδιο του άνθρακα». Πανεπιστήμιο Πατρών, 2005.

Συμμετοχή στην επίβλεψη και διεξαγωγή του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Χημεία:

Α. Φούσκας, «Μελέτη τροποποιημένων με Βόριο καταλυτών Νi/Al2O3 για την αναμόρφωση του μεθανίου με διοξείδιο του άνθρακα». Πανεπιστήμιο Πατρών, 2011.

2003-2008: Πανεπιστήμιο Πατρών, Επικουρικό Έργο στα Εργαστήρια Φυσικοχημείας ΙΙΙ του Τμήματος Χημείας, στα πλαίσια εκπαίδευσης των προπτυχιακών φοιτητών.

2003-2008: Πανεπιστήμιο Πατρών, Επικουρικό Έργο στα Εργαστήρια Φυσικοχημείας IV του Τμήματος Χημείας, στα πλαίσια εκπαίδευσης των προπτυχιακών φοιτητών.

Ερευνητικά Προγράμματα:

Μάρτιος 2004 έως Δεκέμβριος 2007: Ερευνητικό Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι, Υποέργο Β 365.034 με τίτλο «Παραγωγή αερίου σύνθεσης από την ξηρή αναμόρφωση του μεθανίου με καταλύτες στηριγμένους σε μεικτά υποστρώματα τα οποία περιέχουν δημήτρια». Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ/ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Σεπτέμβριος 2015 έως Δεκέμβριος 2015: Ερευνητικό Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, D. 541 με τίτλο «Σχεδιασμός και κατασκευή πιλοτικού αντιδραστήρα για την SR/OSR αναμόρφωση της γλυκερόλης και τον έλεγχο και βελτιστοποίηση συστήματος καταλύτη/αντιδραστήρα για την SR/OSR της γλυκερόλης». Συγχρηματοδότηση από την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

Συνέδρια:

 • Δ. Νιάκολας, Χρ. Ανδρονίκου, Μ. Κόλλια, Χρ. Παπαδοπούλου, Χ. Ματραλής, «Μελέτη του καταλυτικού συστήματος Ce – Au – Al2O3 για την εκλεκτική αναγωγή των NOx με C3H6 παρουσία περίσσειας Ο2». 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ, Έδεσσα, 4 και 5 Νοεμβρίου 2002.
 • Α. Παναγοπούλου, Μ. Κόλλια, Χρ. Παπαδοπούλου, Χ. Ματραλής, «Ανάπτυξη μεικτών υποστρωμάτων με στόχο τη βελτίωση καταλυτών νικελίου για την ξηρή αναμόρφωση του μεθανίου». 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, Θεσσαλονίκη, 26–28 Μαΐου 2005.
 • D. Niakolas, M. Kollia, Ch. Papadopoulou and H. Matralis, “CeO2 – based catalysts for the SCR-HC of NOx in the presence of excess O2”. Seventh European Congress on Catalysis, EUROPACAT VII, 28 August – 1 September 2005 Sofia, Bulgaria.
 • Μ. Κόλλια, Α. Κύρκου, Χρ. Παπαδοπούλου, Χ. Ματραλής, «Καταλύτες Ni/CeO2–Al2O3 για την ξηρή αναμόρφωση του Μεθανίου. Επίδραση της μεθόδου σύνθεσης των μεικτών υποστρωμάτων». 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ, Ιωάννινα 20–24 Σεπτεμβρίου 2005.
 • M. Kollia, Ch. Papadopoulou, H. Matralis, “Nickel supported on CeO2–Al2O3 catalysts for the dry reforming of CH4. Influence of the mixed carrier synthesis method on catalytic performance”. 2nd CONCORDE Conference “Nucleation, Growth, Microstructre and Matrices for Creating Nano-Dispersed Redox Oxide Catalysts in Oxidation Catalysis”, Thessaloniki, Greece, 26-28th Jan. 2006.
 • M. Kollia, A. Kambolis, A. Panagopoulou, Ch. Papadopoulou and H. Matralis, “Influence of nano–structured CeO2 on Ni/Al2O3 and Ni/MgO catalysts for the dry reforming of methane”. 3rd CONCORDE Conference "Catalytic Nano-Oxides R&D in Europe: Present and Future", Seville (Spain), May 17-19th, 2006.
 • D. Niakolas, M. Kollia, E. Theodorakopoulou, H. Matralis, Ch. Papadopoulou, “Physicochemical and catalytic properties of CeOx – and MnOx – containing catalysts for the lean HC – SCR of NOx”. 3rd CONCORDE Conference "Catalytic Nano-Oxides R&D in Europe: Present and Future", Seville (Spain), May 17-19th, 2006.
 • M. Kόλλια, Χρ. Παπαδοπούλου, Χ. Ματραλής, «Αναμόρφωση του μεθανίου με διοξείδιο του άνθρακα σε τροποποιημένους με CeO2 καταλύτες Ni/γ-Al2O3». 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ, Λευκάδα, 6 και 7 Οκτωβρίου 2006.
 • Δ. Νιάκολας, Μ. Κόλλια, Ε. Θεοδωρακοπούλου, Χρ. Παπαδοπούλου, Χ. Ματραλής, «Μελέτη καταλυτικής συμπεριφοράς των συστημάτων Mn – Au – Al2O3 και Ce – Au – Al2O3 για την εκλεκτική αναγωγή των NOx με C3H6 παρουσία περίσσειας Ο2». 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ, Λευκάδα, 6 και 7 Οκτωβρίου 2006.
 • Ch. Papadopoulou, M. Kollia, A. Kambolis, E. Elm Svensson, M. Boutonnet, S. Jaras, “Nickel cerium-lanthanum oxide catalysts for dry reforming of methane. Influence of the preparation method”, 8th European Congress on Catalysis, EUROPACAT VIII, 26 August – 31 August 2007 Turku, Finland.
 • Μ. Κόλλια, Χρ. Παπαδοπούλου, Χ. Ματραλής, «Επίδραση της προσθήκης τροποποιητών (Ce, Zr) στην καταλυτική συμπεριφορά του Ni/γ-Al2O3 για τη διεργασία της αναμόρφωσης του CH4 με CO2». 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ, Μέτσοβο, 3 και 4 Οκτωβρίου 2008.
 • A. Fouskas, M. Kollia, A. Kambolis, Ch. Papadopoulou, H. Matralis, “Boron modified Ni/Al2O3 catalysts for the dry reforming of methane”, 9th European Congress on Catalysis, EUROPACAT IX, 30 August – 4 September 2009 Salamanca, Spain.
 • M. Kollia, Ch. Papadopoulou, H. Matralis, “Influence of the addition of modifiers (Ce, Zr) on the catalytic behavior of Ni/γ-Al2O3 for the CO2 Reforming of Methane”, 9th European Congress on Catalysis, EUROPACAT IX, 30 August – 4 September 2009 Salamanca, Spain.
 • M. Kollia, A. Fouskas, A. Kambolis, Ch. Papadopoulou, H. Matralis, “Modified Ni/Al2O3 catalysts for the dry reforming of methane”, 3ο Συνέδριο Πράσινης Χημείας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, 25-27 Σεπτεμβρίου 2009, Θεσσαλονίκη.
 • Yiannis Bozes, Petros Sakkas, Mary Kollia, Georgia Sourkouni, Christos Argirusis, “Sonochemical Synthesis of Molybdenum Oxide Nanoparticlesfor Decoration of SOFC Anode Powders”, 13th Meeting of the European Society of Sonochemistry, Lviv (Ukraine), July 1-5th , 2012.
 • Pinelopi Thanou,  Petros Sakkas, Mary Kollia, Pavlos Pandis, Georgia Sourkouni, Oliver Schneider, Christos Argirusis, “Sono-Electrochemical Preparation of Gold Nanoparticles for Novel SOFC Anode Materials”, 13th Meeting of the European Society of Sonochemistry, Lviv (Ukraine), July 1-5th , 2012.
 • K. Kousi, D. Vroulias, E. Ntararas, M. Kollia, Ch. Papadopoulou, H. Matralis, “B-modified Co/Al2O3 catalysts for the Dry Reforming of Methane”, 11th European Congress on Catalysis, EUROPACAT XI, Lyon (Spain), September 1-6th, 2013

Δημοσιεύσεις:

 • Mauro Gemmi, Athanassios S. Galanis, Fotini Karavassili, Partha Pratim Das, Maria Calamiotou, Anastasios Gantis, Mary Kollia, Irene Margiolaki, and Stavros Nicolopoulos, “Structure determination of nano-crystals with precession 3D electron diffraction tomography in the transmission electron microscope”, Microscopy and Analysis, 27(2):24-29 (EU), 2013.
 • Thomas Vasileiadis, Vassileios Dracopoulos, Mary Kollia & Spyros N. Yannopoulos, “Laser-Assisted Growth of t-Te Nanotubes and their Controlled Photo-induced Unzipping to ultrathin core-Te/sheath-TeO2 Nanowires”, Scientific Reports 3, Article number: 1209, 2013.
 • Athanasia Petala, Dimitris Tsikritzis, Mary Kollia, Spyridon Ladas, Stella Kennou, Dimitris I. Kondarides, “Synthesis and characterization of N-doped TiO2 photocatalysts with tunable response to solar radiation”, Applied Surface Science 305 (2014) 281–291.
 • A. Fouskas, M. Kollia, A. Kambolis, Ch. Papadopoulou, H. Matralis, “Boron-modified Ni/Al2O3 catalysts for reduced carbon deposition during dry reforming of methane”, Applied Catalysis A: General 474 (2014) 125–134.
 • Gerasimos Danilatos, Mary Kollia, Vassileios Dracopoulos, “Transmission environmental scanning electron microscope with scintillation gaseous detection device”, Ultramicroscopy 150 (2015) 44–53.
 • Andreas K. Seferlis, Mary Kollia, and Stylianos G. Neophytides, “The In Situ Electrochemical Stable Promotion of Photoelectrocatalytic Activity of TiO2 by Pulsed Reductive Doping: Application in Photoelectrochemical Water Splitting”, Journal of The Electrochemical Society, 162 (6) H397-H402 (2015).

Ειδικές Γνώσεις:

Εμπειρία στις παρακάτω τεχνικές και στη χρήση των σχετικών επιστημονικών οργάνων, συσκευών και πειραματικών διατάξεων:

Χειρισμός Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Διαπερατότητας (ΤΕΜ). Ανάλυση δειγμάτων με ΤΕΜ, HRTEM (High Resolution TEM), ED (Electron Diffraction) και PED (Precession ED).

Χειρισμός Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης (SEM) και συστήματος ηλεκτρονικής μικροανάλυσης με Διαχωρισμό Ενεργειών (EDS).

Ανάλυση δειγμάτων με Φασματόμετρα Φθορισμού Ακτίνων Χ (ED-XRF και WD-XRF).

Μέτρηση ειδικών επιφανειών με την μέθοδο ΒΕΤ.

Τεχνικές Θερμικής Ανάλυσης (ΤPR, TPH, TPO κ.ά.).

Φασματοσκοπία Διάχυτης Ανάκλασης Ορατού-Υπεριώδους (UV-Vis DRS).

Περίθλαση των Ακτίνων Χ (XRD).

Αέρια Χρωματογραφία (GC).

Παρασκευή, ενεργοποίηση και χαρακτηρισμός στερεών καταλυτών

Αξιολόγηση στερεών καταλυτών με διεξαγωγή καταλυτικών δοκιμών σε εργαστηριακό αντιδραστήρα σταθερής κλίνης, υπό ατμοσφαιρική πίεση.

Πλήρες Βιογραφικό: